Волостное деление после 1829 года

Материал из Крымологии
Перейти к: навигация, поиск

Волостное деление после реформы 1829 года.

В 1829 году была проведена реорганизация волостного деления Таврической губернии. Данные приведены по "Ведомости о казённых волостях Таврической губернии" от 31 августа 1829 года. В случаях, когда в "Ведомости" приводится искажённый вариант названия, в списке дано исправленное написание, а оригинальное приведено в скобках. Курсивом выделены названия, на счёт которых есть явное подозрение, что это искажение/ошибка/опечатка.

Содержание

Евпаторийский уезд

Аксакал-Меркитская (Аксакал-Меркетская) волость

 • Абай
 • Агай
 • Аксакал-Меркит (Аксакал-Меркет)
 • Алты-Пармак-Джайчи
 • Баккал (Бакал)
 • Баллы-Кыпчак (Баллы-Кипчак)
 • Бек-Котан-Конрат (Бекотан-Конрат)
 • Беш-Пиляв (Беш-Полав)
 • Биюк-Араюк
 • Боз (Баз)
 • Бораган (Бараган)
 • Дениз-Байчи (Денис-Байчи)
 • Дёрт-Сакал (Дорт-Сакал)
 • Джайлав
 • Джайчи
 • Джюген ??? (Джуин)
 • Ильгери-Джаманак (Эллери-Джаманак)
 • Камкачи
 • Кара-Араюк
 • Кара-Ата-Кыят (Хоротокият)
 • Кара-Кыпчак (Кара-Кипчак)
 • Кара-Меркит
 • Кара-Чора-Молла
 • Каре
 • Кармыш (Кармиш)
 • Карчига (Карчага)
 • Кашбар
 • Кок-Тани
 • Коскенчи
 • Кыпчак (Кипчак)
 • Кырк-Актачи (Кирк-Актачи)
 • Найман
 • Нурале
 • Нур-Гельди (Нургельды)
 • Озбек (Узбек)
 • Отар
 • Садыр
 • Самирша
 • Седжевут (Седжут)
 • Сыртай-Каспар (Сиртай-Каспар)
 • Сырт-Джаманак (Сарт-Джаманак)
 • Тав-Бузар (Тавбузар)
 • Тавкель
 • Татыш-Конрат (Татиш-Конрат)
 • Темеш
 • Той-Тёбе (Тойтебе)
 • Ток-Чорлы
 • Тураш
 • Чондалай
 • Шейх-Эли
 • Эль-Ток (Элыток)
 • Эмир-Орлюк (Эмир-Арлюк)
 • Эсен-Эли-Каспар

Атайская волость

 • Азгана-Кара
 • Аип
 • Айкаул
 • Ак-Шейх
 • Алкач
 • Атай
 • Базаут
 • Бай-Конды (Бай-Гонду)
 • Биюк-Асс (Биюк-Ас)
 • Джалаир
 • Ишунь
 • Каджабок
 • Кадыш
 • Калмук-Кары (Калму-Кара)
 • Коп-Кары ??? (Капкар)
 • Кара-Найман (Каранайман)
 • Кенегез (Кенегес)
 • Кереит
 • Конрат
 • Кул-Сеит (Куль-Сеит)
 • Кучук-Асс (Кучук-Ас)
 • Кучук-Кытай (Кучук-Китай)
 • Кызыл-Бай (Кизиль-Бай)
 • Кыпчак (Кипчак)
 • Манай
 • Муний
 • Мунус (Манус)
 • Мырзабек (Мурзабек)
 • Огуз-Оглу (Отуз-Оглу)
 • Рас
 • Сарыбаш (Сарибаш)
 • Семен
 • Терекли-Кытай (Тереклы-Китай)
 • Ток-Шейх
 • Черкез
 • Шигай

Кудайгулская (Кудайгульская) волость

 • Аджи-Тархан
 • Аирча (Аирчи)
 • Айдар
 • Актачи
 • Алчин (Алчик)
 • Амабай
 • Аман
 • Бёлек-Аджи
 • Биюк-Аджи-Байчи
 • Биюк-Кенегез (Биюк-Кенеиз)
 • Ибрам-Эли
 • Имчак
 • Кабач
 • Каралар-Кыпчак (Каралар-Кипчак)
 • Карт-Бий
 • Карт-Бий-Аджи-Байчи (Курт-Бий-Аджи-Байчи)
 • Карт-Оглу (Карполу)
 • Каялы-Кенегез (Каяли-Кенегез)
 • Кичкинель
 • Курувлы (Курулу)
 • Курувлы-Кенегез (Курлу-Кенегез)
 • Курувлы-Кыпчак (Курлу-Кипчак)
 • Кытай (Китай)
 • Кюн-Тувган (Кантуган)
 • Малай
 • Мамут-Бай
 • Мемет-Эли
 • Мырзачик (Мурзачик)
 • Ойбур (Айбур)
 • Онгут (Унгут)
 • Ораз
 • Орта-Мамай
 • Отар
 • Отеш (Утеш)
 • Сарча
 • Султан-Али
 • Такыл (Такиль)
 • Ташке
 • Тегеш (Тигеш)
 • Терекли-Конрат (Тереклы-Конрат)
 • Ток-Мамай
 • Чалеаз
 • Чотай
 • Шибан
 • Ялы-Мойнак (Яли-Мойнак)

Темешская волость

 • Авель
 • Аккоз
 • Акш
 • Алмаз
 • Арап
 • Ашагы-Джамин (Ашага-Джамень)
 • Бешуй
 • Биюк-Актачи
 • Джабага
 • Джабанак
 • Джайчи
 • Кадыр-Балы
 • Камышлы
 • Карагурт
 • Кара-Кушчи (Кара-Кущу)
 • Карач
 • Карт-Мышик (Картмашик)
 • Копчи
 • Кучук-Актачи
 • Лез
 • Маирик
 • Минлерчик (Минерчик)
 • Сабанчи
 • Сак
 • Спат
 • Такыл (Такиль)
 • Темеш
 • Теший (Тышей)
 • Ток-Саба
 • Тузлы (Тузла)
 • Тулат
 • Чобатар (Чобатарь)
 • Эки-Баш
 • Юкары-Джамин (Юкары-Джамень)

Урчукская (Урчутская) волость

 • Абузлар
 • Айдар-Газы (Гайдар-Кази)
 • Аккую-Битак
 • Асан-Аджи
 • Бай-Гельди (Байгельды)
 • Балечик
 • Башмак
 • Биюк-Аджи-Атман
 • Биюк-Бараш
 • Биюк-Бузав
 • Биюк-Токсаба
 • Боз-Оглу-Кара-Таяк (Боз-Оглу-Каратояк)
 • Боз-Оглу-Кереит
 • Боз-Оглу-Салагуль
 • Болатчи (Булатчи)
 • Боташ (Баташ)
 • Бузав-Актачи
 • Бурлюк
 • Бурнак
 • Джага-Кушчи (Джага-Кущи)
 • Джума-Аблам
 • Джурчи
 • Ильгери-Аблам (Эллеры-Аблам)
 • Ильгери-Монтанай (Эллери-Монтанай)
 • Кангыл (Кангиль)
 • Карджав
 • Кокей
 • Котур
 • Кучук-Аджи-Атман (Какаджи-Атман)
 • Кучук-Бараш
 • Кучук-Бузав
 • Кучук-Кабан
 • Кучук-Кабан
 • Минлер
 • Мырзалар-Битак (Мурзала-Битак)
 • Ой-Мамшак (Аймамшак)
 • Орта-Аблам
 • Осалай
 • Салтаба
 • Сая
 • Сырт-Монтанай (Сирт-Монтанай)
 • Тогайлы (Тогалы)
 • Тотман (Татман)
 • Тылеш
 • Тюмен (Тюмень)
 • Улан-Эли
 • Урчук
 • Чинке

Яшпекская волость

 • Абдулгазы (Абуль-Газы)
 • Аблак-Аджи ??? (Агоджа)
 • Аджи-Асан
 • Акбаш
 • Али-Мерден
 • Арабаджи
 • Бай-Чонгурчи (Байчангурчи)
 • Бель-Авуз-Кыпчак (Беляус-Кипчак)
 • Боран-Эли (Буран-Эли)
 • Грилгаш
 • Давул-Джар (Даул-Джав)
 • Джамал (Джамаль)
 • Джан-Баба
 • Каймак
 • Калач
 • Келечи
 • Кель-Шейх (Кельшеих)
 • Керлеут
 • Кок-Кыят (Кок-Кият)
 • Конрат
 • Костель
 • Кудаш
 • Кул-Садык (Куль-Садик)
 • Кунак
 • Курман-Аджи
 • Кыргыз (Киргиз)
 • Кырк-Калач (Кирк-Кулач)
 • Кыр-Кулчук (Кир-Кульчук)
 • Ойрат
 • Отар
 • Отуз
 • Сабанчи
 • Садыр
 • Сары-Кыпчак (Сари-Кипчак)
 • Табулды-Асс (Табулдас)
 • Танабай
 • Тарпанчи
 • Темеш-Асс (Темыш-Ас)
 • Терекли-Асс (Тереклис)
 • Тока
 • Ток-Шейх
 • Тувака
 • Улан-Эли
 • Уч-Кую-Кыпчак (Учкую-Кипчак)
 • Чегелек
 • Чегер-Аджи
 • Чокрак
 • Чонгурчи
 • Чукур (Чокур)
 • Шамак
 • Яшпек

Перекопский уезд

Агъярская волость

 • Агъяр
 • Аджи-Кеч
 • Алабаш-Конрат (Алибаш-Конрат)
 • Аргын (Аргин)
 • Балу-Эли
 • Биюк-Бурчи (Биюк-Курчи)
 • Биюк-Кудьяр
 • Биюк-Онлар
 • Болатчи (Булатчи)
 • Боранчи (Буранчи)
 • Бюйтен (Буйтен)
 • Девлет-Али
 • Девлет-Кельди
 • Джага-Мин (Джагамин)
 • Джайчи
 • Джан-Болды-Конрат (Джан-Болду-Конрат)
 • Джиен-Софу
 • Джийрен (Джирен)
 • Джума-Иляк
 • Итак-Черкез-Эли
 • Кадайчик
 • Казаклар
 • Карача-Кангыл (Карача-Каплы)
 • Карачи-Иляк
 • Кая-Асты-Кангыл (Каясты-Каплы)
 • Кенегез
 • Кенегез-Чакмак (Кенегез-Чокмак)
 • Когенли (Когенлы)
 • Козлар
 • Костель
 • Кучук-Байлар
 • Кучук-Бурчи
 • Кучук-Кабач (Кучук-Кобачь)
 • Кучук-Кудьяр
 • Кучук-Онлар
 • Кыр-Байлар (Кирк-Байлар)
 • Кыр-Мамшак (Кирмамшак)
 • Кырмачи (Кирмачи)
 • Кытай-Казанчи (Китай-Казанчи)
 • Кыябак (Киябак)
 • Мемиш
 • Моллалар-Эли
 • Найман
 • Паша-Чакмак (Паша-Чокмак)
 • Самав
 • Сары-Чакмак (Сары-Чокмак)
 • Седжевут (Сиджеут)
 • Тавук (Таук)
 • Тали-Иляк
 • Таш-Казан-Конрат
 • Тёбей (Тубей)
 • Топчик
 • Челле
 • Чече
 • Шагалак
 • Шибан

Баш-Кыргызская (Башкирицкая) волость

 • Авуз-Кенегез (Ауз-Кенегез)
 • Адаман
 • Акшейх
 • Бай-Кончек (Байгончек)
 • Баш-Кыргыз (Башкириц)
 • Берекет
 • Бий-Газы (Бийгазы)
 • Биюк-Онлар
 • Джага-Шейих
 • Джага-Элике
 • Джаллу
 • Дулат
 • Ильгери-Аджи-Ахмат
 • Ильгери-Чуча (Ильгери-Чувча)
 • Ичеге
 • Калай
 • Карамин
 • Карангыт (Карангит)
 • Кара-Тёбель (Кара-Тобель)
 • Кара-Тотанай (Каратотанай)
 • Кирк-Алик
 • Клен
 • Козлики
 • Конек
 • Кул-Тамак (Калтамак)
 • Кучук-Кыргыз (Кучук-Киргиз)
 • Кучук-Онлар
 • Кыпчак (Кипчак)
 • Кыргыз (Киргиз)
 • Макут
 • Мангыт (Мангит)
 • Месит
 • Мишен (Мишень)
 • Найман
 • Ногайлы-Ахмат (Ногайчи-Ахмат)
 • Садакчи
 • Сарык
 • Сеитлер
 • Сыртки-Аджи-Ахмат (Сиртке-Аджи-Ахмат)
 • Сыртки-Чуча (Сертки-Чувка)
 • Табун-Адаргын (Табун-Адаргин)
 • Тамак-Кыргыз (Тамак-Киргиз)
 • Тархан
 • Теге (Тече)
 • Терекли-Абаш
 • Тоганаш-Мин (Тоганашмин)
 • Ток-Бёлек (Токболек)
 • Тотанай (Тотонай)
 • Тубет
 • Тубет-Адаргин
 • Тюп-Абаш (Туп-Абаш)
 • Тюп-Кангыл (Туп-Конлы)
 • Чокмай
 • Шеих-Шаих
 • Шейхлер (Шеихлар)
 • Шибан
 • Шига
 • Ширин
 • Яны-Кыпчак (Ян-Кипчак)

Джанайская волость

 • Абаклы-Тама
 • Аджам-Той-Тёбе
 • Алчин
 • Асс
 • Ачишайлы-Тама
 • Бабасан
 • Бай-Сары (Байсары)
 • Барач
 • Бозгана
 • Борлак-Тама (Бурлак-Тама)
 • Денгиль (Деньгиль)
 • Джага-Тама (Джаго-Тама)
 • Джанай
 • Джара
 • Джарак
 • Ильгери-Бай-Болуш (Ильгери-Бийбулуша)
 • Иргиз
 • Караджи-Багалак
 • Каранки
 • Карач
 • Кат
 • Катаган
 • Керлеут
 • Килеч
 • Кирей
 • Кокей-Алгазы
 • Коккоз (Кок-Коз)
 • Кокчекоз
 • Кыпчак (Кипчак)
 • Кырк (Кирк)
 • Кютюке-Тама (Кутуке-Тама)
 • Мырза-Кояш (Мурзакояш)
 • Найман
 • Орманчи
 • Пусурман
 • Самай
 • Сырт-Бай-Болуш (Сирт-Бийбулуша)
 • Тавук (Таук)
 • Терес-Багалак
 • Тюп-Алгазы (Тип-Агазы)
 • Чипче
 • Чучак
 • Чюрюк-Алгазы (Чирик-Алгазы)
 • Чюрюк-Той-Тёбе (Чирик-Той-Тебе)
 • Шугур
 • Якши-Бай (Якшибай)

Ишуньская волость

 • Асс
 • Берди-Болат (Берды-Булат)
 • Бешуй-Иляк Бешунь
 • Биюк-Бостерчи (Биюк-Бустерчи)
 • Биюк-Кышкара (Биюк-Кишкара)
 • Биюк-Кыят
 • Болат-Коджа (Булат-Коджа)
 • Бюркют (Буркут)
 • Деде
 • Денгельчик
 • Джангара
 • Джан-Сакал-Мангыт (Джан-Сакал-Мангит)
 • Джанылар (Джанлар)
 • Джелишай
 • Джурчи
 • Ишунь
 • Кара-Джанай (Караджанай)
 • Карт-Казак (Картказак)
 • Кирей
 • Коксакал
 • Кулла
 • Кучук-Бостерчи (Кучук-Бустерчи)
 • Кучук-Кыят (Кучук-Кият)
 • Кыйгач (Кийгач)
 • Кыят-Орка (Кият-Орка)
 • Мамут-Коджа
 • Мамчик
 • Найман
 • Орман-Аджи
 • Султанаш
 • Тархан
 • Токулчак
 • Тузла
 • Уч-Джилга (Учулга)
 • Учевли-Орка
 • Чагир
 • Чегердечке-Мангит
 • Чуваш
 • Чюрюк/Чорум (Чорюш)
 • Шигим
 • Яким-Кишкора
 • Ялан-Туш (Ялантуш)
 • Яны-Мангыт (Яни-Мангит)

Кокчора-Кыятская (Кокчорокиятская) волость

 • Аджи-Молла-Кемельчи (Аджи-Мулла-Кемельчи)
 • Аджиут
 • Ак-Сюрю-Конрат (Аксюру-Конрат)
 • Байбурда
 • Бакшай
 • Башлыча (Башлича)
 • Бек-Болатчи (Бек-Булатчи)
 • Бешуйли (Бейсуйли)
 • Биюк-Карджав (Биюк-Корджав)
 • Борангар (Бурангар)
 • Борлак (Бурлак)
 • Джав-Бёрю (Джав-Бурю)
 • Джага-Баши
 • Джадра-Кыят (Джудру-Кият)
 • Джалчи
 • Джан-Болды (Джанболду)
 • Джангара (Допангара)
 • Джангара-Кемельчи
 • Джанкой
 • Джаны-Кесек (Джанкисек)
 • Ильгери-Кат (Эльгери-Кат)
 • Ишунь-Эсен-Бак (Осенбак-Ишунь)
 • Караджа-Кат (Караджи-Кат)
 • Караджа-Кат (Караджи-Кат)
 • Карангыт (Карангит)
 • Кара-Чакмак (Кара-Чокмак)
 • Кендже
 • Кодагай (Кадагай)
 • Коджангул
 • Кокташ
 • Кокчора-Кыят (Кокчоро-Кият)
 • Кучук-Карджав (Кучук-Корджав)
 • Кыпчак (Кипчань)
 • Мамек
 • Маре
 • Мырзалар-Кемельчи (Мурзалар-Кемельчи)
 • Отар
 • Отарчик
 • Салгыр-Кыят (Салгир-Кият)
 • Сеитлер
 • Султан-Базар
 • Тама
 • Тарханлар
 • Ташлы-Даир
 • Ташлы-Конрат
 • Ташлы-Шейх-Эли
 • Темир
 • Токмай-Ишунь
 • Траш-Конрат
 • Узун-Сакал-Кыят (Узюн-Сакал-Кыят)
 • Чалбаш (Чолбаши)
 • Чокраклы

Тузакчинская волость

 • Авуз-Кырк (Ауз-Кирк)
 • Акчора
 • Барын
 • Беш-Аран (Бешаран)
 • Биюк-Алкалы
 • Биюк-Найман
 • Биюк-Сунак
 • Биюк-Тоганаш (Биюк-Тогонаш)
 • Бюкеш (Букеш)
 • Джабу
 • Джанкой
 • Джан-Тувган (Дажавтуган)
 • Джаны-Джан-Девлет (Джани-Джавдевлет)
 • Джумаш-Кырк (Джумаш-Кирк)
 • Иргаклы
 • Камаджи
 • Камбар
 • Кара-Кытай (Кара-Китай)
 • Карангыт (Карангит)
 • Кельди-Бай (Кельдыбай)
 • Керлеут
 • Конак
 • Конурчи
 • Курчу-Кирей
 • Кучук-Алкалы
 • Кучук-Джан-Тувган (Кучук-Дажавтуган)
 • Кучук-Найман
 • Кучук-Сунак
 • Кучук-Тоганаш (Кучук-Тогонаш)
 • Кучур-Карач
 • Кырк-Ишунь (Кир-Ишунь)
 • Мамут
 • Месит
 • Мечитли-Кытай (Мечетлы-Китай)
 • Моллалар (Муллалар)
 • Ногайлы (Нагайлы)
 • Опаз-Багалак
 • Орак-Аджи
 • Осман (Осмак)
 • Таиш
 • Таракой-Ишунь
 • Тарханлар
 • Тархан-Сунак
 • Тен-Сув (Тенсу)
 • Терекли-Ишунь (Тереклы-Ишунь)
 • Тозанай-Кирей
 • Толканджи-Кирей
 • Тотай
 • Тузакчи
 • Шереп
 • Эски-Джан-Девлет (Иски-Джандевлет)

Эльвигазанская волость

 • Аджи
 • Алгазы-Конрат (Ильгазы-Конрат)
 • Аман
 • Бараш
 • Барын (Барин)
 • Беим
 • Белдали-Конрат
 • Бий-Сув (Бейсу)
 • Биюк-Ишунь
 • Боз-Гоз (Бозгоз)
 • Джабу
 • Джавгачты
 • Джюргюн (Джургун)
 • Ильгери-Джайлав (Эльгери-Джаилак)
 • Ильгери-Карак-Чора (Эльгери-Каракчора)
 • Кара-Коджа (Карагоджа)
 • Карасопу
 • Кат
 • Кемельчи
 • Керлеут
 • Когенли (Когенлы)
 • Конурбай
 • Кончи
 • Курчум
 • Кыпчак (Кипчак)
 • Кытай
 • Кыят (Кият)
 • Найман
 • Орджак (Орджан)
 • Отар
 • Сеит-Болат (Сеит-Булат)
 • Сирен-Джаилак
 • Султан-Бочала
 • Сырт-Карак-Чора
 • Тав-Бузар (Тавбузар)
 • Тамам-Юч
 • Тёбей (Тубей)
 • Тезекли-Ишунь (Тезеклы-Ишунь)
 • Тогунчи
 • Тотай-Кемельчи
 • Чувки
 • Шава
 • Эльвигазан
 • Япынджа (Япунджи)

Симферопольский уезд

Ай-Тувганская (Айтуганская) волость

 • Агач-Эли
 • Аджи-Кеч
 • Аджи-Эли
 • Азов
 • Акай-Эли
 • Аккая
 • Ала-Тай (Алатай)
 • Алевке (Аливке)
 • Ашагы-Ай-Тувган (Ашага-Айтуган)
 • Ашагы-Кёнечи (Ашага-Конечи)
 • Барагаш
 • Бахча-Эли (Бахчи-Эли)
 • Беш-Аран (Бешаран)
 • Борасхан (Бурахан)
 • Бостерчи (Бустерчи)
 • Бургуя Баяут
 • Бурнаш
 • Джавлуш
 • Джага-Шейх-Эли
 • Джалаир
 • Джангара
 • Кадыэскеркой (Кады-Эскер-Кой)
 • Кайран
 • Каменчи
 • Каплак
 • Каплы, Канлы, Ханлы
 • Карабай
 • Катик-Динабу (Кадык-Джабу)
 • Кая-Асты (Каястли)
 • Кен-Тогай (Кентогай)
 • Керменчи
 • Кулуба (Куль-Оба)
 • Куру-Джилга-Шейх-Эли (Куру Джалша Шеих Эли)
 • Орта-Ай-Тувган (Арта-Айтуган)
 • Отар
 • Сабан-Эли (Сабах-Эли)
 • Сарчи-Эли
 • Секизек (Секизен)
 • Табулды (Табулда)
 • Таймаз (Таймас)
 • Тёбей (Тюбей)
 • Тёке-Эли (Тукей-Эли)
 • Терекли-Шейх-Эли (Тереклы-Шеих-Эли)
 • Тавшан-Базар ??? (Товшай)
 • Токмай (Такмай)
 • Челебай
 • Чоты (Чоту)
 • Юкары-Ай-Тувган (Юкары-Айтагун)
 • Яман-Ёл-Шейх-Эли (Яман иол шеих Эли)

Алуштинская волость

 • Ай-Василь (Айвасиль)
 • Алупка
 • Алушта
 • Аутка
 • Биюк-Ламбат
 • Гаспра
 • Гурзуф
 • Дегирменкой (Дегерменкой)
 • Демирджи
 • Дерекой (Дерикой)
 • Кикинеиз (Кикенеиз)
 • Корбекуль (Корбик)
 • Кореиз (Куруиз)
 • Куру-Озен (Куру-Узень)
 • Кучук-Ламбат
 • Кучук-Озен (Кучук-Узень)
 • Кызылташ (Кизиль-Таш)
 • Лимена (Лимень)
 • Мисхор
 • Никита
 • Партенит (Партнит)
 • Симеиз (Семеиз)
 • Тувак
 • Улу-Озен (Улу-Узень)
 • Ускют (Умут)
 • Шума (Шумма)

Аргынская (Аргинская) волость

 • Аргын (Аргин)
 • Аталык-Эли
 • Ашагы-Баксан (Ашага-Баксан)
 • Ашагы-Баши (Ашага-Баши)
 • Ашагы-Даир (Ашага-Даир)
 • Ашагы-Кыпчак (Ашага-Кипчак)
 • Ашагы-Тайган (Ашага-Тайган)
 • Барабановка /русское село/
 • Бораган (Бараган)
 • Даир
 • Джанатай (Дженатай)
 • Зуя /русское село/
 • Казанлы
 • Казы-Эли
 • Кайнавут (Кайнаут)
 • Камышлык
 • Канлык
 • Кардел-Эли
 • Колум
 • Конрат
 • Куртлук
 • Мамак
 • Мамбай (Молбай)
 • Мамбет-Улан
 • Найман
 • Орта-Баксан
 • Такыл (Такиль)
 • Таша — Тама
 • Тёбей-Эли (Тубенкой-Эли ?)
 • Фындыклы (Фундуклы)
 • Хан-Эли
 • Чардаклы
 • Чоюнчи (Чуюнчи)
 • Чукурча (Чакурчи)
 • Шейх-Эли
 • Эли-Сарай (Ени-Сарай)
 • Юкары-Баксан
 • Юкары-Баши
 • Юкары-Тайган

Байдарская волость

 • Адым-Чокрак
 • Ай-Тодор (Айтодор)
 • Бага
 • Байдар
 • Биюк-Мускомия (Биюк-Мускомья)
 • Варнаутка (Вахнутка)
 • Календо (Календе)
 • Карл (Карлу)
 • Кайту
 • Коджа-Сала
 • Коклуз
 • Кучки (Кучке)
 • Кучуккой (Кучук-Кой)
 • Кучук-Мускомия (Кучук-Мускомья)
 • Маркур (Маркул)
 • Мухалатка (Мухолатка)
 • Мшатка (Пшатка)
 • Саватка
 • Сахтик (Саятык)
 • Скеле (Скеля)
 • Узунджи (Узунчу)
 • Уппа
 • Уркуста
 • Форос (Форош)
 • Фоти-Сала (Фотсала)
 • Чамлы-Озенбаш (Узенбаш)
 • Чоргун
 • Шулю (Шуле)
 • Янджо (Яндону)

Дуванкойская волость

 • Аджи-Болат (Аджи-Булат)
 • Аклеиз
 • Актачи
 • Акшейх
 • Албат
 • Алма-Тамак (Алматамак)
 • Аранчи (Уранча)
 • Бельбек
 • Биюк-Каралез
 • Биюк-Сюйрен (Биюк-Суирен)
 • Гёлюмбей (Голумбей)
 • Джангар-Эли (Джангерель)
 • Дуванкой
 • Заланкой
 • Калымтай (Калантай)
 • Камышлы
 • Кучук-Сюйрен (Кучук-Суирен)
 • Мамашай
 • Мустафа-Бай
 • Орта-Кесек-Отаркой (Орта кисек Ортакой)
 • Отаркой
 • Пычкы (Бичке)
 • Сююр-Таш (Суюрташ)
 • Татаркой
 • Теберти
 • Тёле (Толле)
 • Топчикой
 • Улаклы
 • Уч-Кую (Учкуи)
 • Черкез-Кермен (Черкез-Керман)
 • Чоткара
 • Шури (Шура)
 • Эски-Эли (Эскель)
 • Эфендикой
 • Юкары-Каралез

Озенбашская (Узенбашская) волость

Основная статья: Озенбашская волость
 • Авджикой
 • Аиргуль
 • Биюк-Озенбаш (Биюк-Узен-Баш)
 • Бия-Сала (Биясалы) /русское село/
 • Богатыр
 • Гавр (Гавро)
 • Керменчик
 • Коккоз (Кок-Коз)
 • Кувуш (Кауш)
 • Кучук-Озенбаш (Кучук-Узен-Баш)
 • Махульдюр (Мохолдур)
 • Стиля
 • Татар-Осман (Татар-Осман-Кой)
 • Улу-Сала (Улусала)
 • Яны-Сала (Янисала)

Сарабузская волость

 • Абдал
 • Аджи-Ибрам (Аджи-Ибраам)
 • Акай-Эли
 • Атман
 • Ашагы-Асма (Ашаю-Осма)
 • Барак-Эли
 • Бахча-Эли (Бакчи-Эли)
 • Бахча-Эли (Бахчи-Эли)
 • Ботке (Бутке)
 • Джабач (Джабич)
 • Ибраим-Бай
 • Кадыкой (Кадикой)
 • Калмук-Кара (Калму-Кара)
 • Калмук-Кары (Калму-Кары) /русское село/
 • Кара-Кыят (Кара-Кият)
 • Кернеуч ??? (Керисуч)
 • Кулчук
 • Кызык (Кизык)
 • Кырк (Кирк)
 • Кюн-Тувган (Кантуган)
 • Мазанки /русское село/
 • Молла-Аджи-Эли (Мулла Аджи-Эли)
 • Сарабуз
 • Сарайлы-Кыят (Сарай-Эли-Кият)
 • Сарчи-Кыят (Сарчи-Кият)
 • Тархан
 • Тёбе-Чокрак
 • Теиш
 • Терменчи
 • Ток-Саба
 • Туватай (Туатай)
 • Уч-Кую (Учкую)
 • Чалгары (Чолгар)
 • Чоюнчи (Чуюнчи)
 • Чуйке
 • Чукурча (Чокурча)
 • Шейхкой (Шеих-Кой)
 • Шонук
 • Эскендер (Эскондор)
 • Юкары-Асма (Юкары-Осма)

Эски-Ординская волость

 • Аратук
 • Ашагы-Аратук (Ашага-Аратук)
 • Ашагы-Мамут-Султан (Ашага-Мамут-Султан)
 • Аян
 • Битак
 • Биюк-Янкой
 • Бодана
 • Бора
 • Вейрат
 • Джафер-Берди (Джефер-Берды)
 • Джиен-Софу
 • Джолман-Аратук
 • Джума-Кесек-Аратук (Джума-Кизек-Аратук)
 • Карагач
 • Курцы /русское село/
 • Кучук-Янкой
 • Кызыл-Коба (Кизиль-Коба)
 • Кыл-Бурун (Киль-Бурун)
 • Кыр-Аратук (Кир-Аратук)
 • Подгородне-Петровское /русское село/
 • Суин-Аджи
 • Тавель
 • Таш-Джарган (Тамаргин)
 • Татар-Джолман
 • Терек-Эли (Терекли-Эль)
 • Терен-Аир
 • Тотайкой
 • Чавке
 • Чумак-Кары (Чума-Кары)
 • Шумхай (Шимхай)
 • Эски-Джолман
 • Эски-Орда
 • Эски-Сарай
 • Юкары-Мамут-Султан
 • Ягмурчи

Яшлавская волость

Основная статья: Яшлавская волость
 • Агач-Эли (Агач-Эль)
 • Азек
 • Алма-Кермен (Алма-Кирмен)
 • Алмачик (Алманчик)
 • Ашлук
 • Базарчик
 • Бешуй
 • Бий-Эли (Биель)
 • Биюк-Яшлав
 • Булганак-Бодрак (Болганак-Бодрак)
 • Бурлюк
 • Джав-Джюрек (Джав-Джурен)
 • Замрук
 • Калариг
 • Карач
 • Кочмез (Кочмес)
 • Кобазы (Кобаза)
 • Коджук-Эли
 • Кочкар-Эли (Кочкарель)
 • Кулумбет-Эли (Колумбет-Эли)
 • Кучук-Яшлав
 • Мангуш (Мангуши) /русское село/
 • Молла-Эли
 • Орта-Кесек (Орта-Кисек)
 • Отеш-Эли ??? (Утиляль)
 • Сакав (Сакал)
 • Сейманларкой (Сейманлар)
 • Тав-Бодрак (Тавбанрак)
 • Тарханлар
 • Ханышкой (Ханым-Кой)
 • Черкез-Эли (Черкезель)
 • Чукур-Эли (Чокручи-Эли)
 • Эвель-Шейх
 • Эдиш-Эли (Эдишель)

Феодосийский уезд

Агырмакская (Агерманская) волость

 • Агырмак-Эли (Агерман-Эри)
 • Адык
 • Айип-Эли (Агибели)
 • Ак-Манай (Анмоной)
 • Али-Бай (Алибай)
 • Апнас
 • Аргын-Тёбечик (Аргин-Тюбечик)
 • Бабик
 • Бай-Коджа (Байкоджа)
 • Барак
 • Баш-Бек (Башбек)
 • Биюк-Коджалар (Блок-Кодокалар)
 • Биюк-Кыргыз (Биик-Кыргиз)
 • Джермай-Кашик (Джермай-Качик)
 • Караш
 • Карджисыз-Шибан (Харцыз-Шабан)
 • Кашай
 • Керлеут
 • Кетели-Кыпчак (Кетели-Кипчак)
 • Кирей
 • Китен
 • Коданай
 • Кой-Асан (Коясан)
 • Кокей
 • Колт-Виш-Дере
 • Коп-Кенегез
 • Коп-Кыпчак (Коп-Кипчак)
 • Коп-Отуз
 • Копче
 • Корпе
 • Корпеч
 • Кучук-Коджеле
 • Кырк (Кирк)
 • Кыр-Найман (Кир-Найман)
 • Кыят (Кият)
 • Кыят (Кият)
 • Мангыт (Мангут)
 • Минарели-Шибан (Минераш-Шебан)
 • Насыр
 • Обекчи-Карса (Абакчи-Карса)
 • Огюз-Тёбе (Огус-Лебе)
 • Онгут (Унгут)
 • Откары-Карса
 • Порпач (Парпач)
 • Сабике
 • Сары-Голь (Сарыголь)
 • Саткын (Саткин)
 • Стабал
 • Стабал-Кыпчак (Стабал-Кипчак)
 • Тере
 • Тулумчак
 • Узун-Аяк-Карса
 • Чукул (Чокуль)
 • Эрчи
 • Япомуже

Бёрюсская (Бурюкская) волость

 • Аблеш
 • Аджи-Бешир (Аджи-Бишер)
 • Аджилар
 • Азамат
 • Аз-Берди (Аз-Берды)
 • Ай-Кыш (Аикиш)
 • Али-Кеч (Аликеч)
 • Алич
 • Аргынчик (Арганчук)
 • Аталык-Эли-Беш-Куртка (Аталик Эли Бешкуртка)
 • Бай-Тюркмен (Байтукмень)
 • Баккалчик (Бакальчик)
 • Барнаш
 • Барын
 • Бёрюс (Бурюс)
 • Беш-Аран (Дешаран)
 • Беш-Кадана
 • Биюк-Сайлар
 • Бультель
 • Дёрте (Дорте)
 • Джав-Беш-Куртка (Джав-Бешкуртка)
 • Джайтамгалы (Джайтамгали)
 • Джанар
 • Джанкой
 • Джанкой-Беш-Куртка (Джанкой-Бешкуртке)
 • Ильгери-Коджалки (Эльгери-Каджалки)
 • Казан-Пир (Казампир)
 • Капчик (Капчук)
 • Келечи
 • Кельди-Яр (Келю-Диер)
 • Керлеут
 • Кильсе-Мечит (Кельсе-Мечеть)
 • Кой-Эли
 • Корпе (Карпе)
 • Крымчак (Кримча)
 • Кул-Чора (Бал-Чора)
 • Кутлу-Яр (Кутлуяр)
 • Кучук-Сайлар
 • Кыпчак (Кипчак)
 • Кыпчак (Кипчат)
 • Кыргыз-Бюйтен (Киргиз-Буйтен)
 • Кырк (Кирк)
 • Манай
 • Месит (Бесет)
 • Мин
 • Моллакой (Муллакой)
 • Молла-Эли (Мулла-Эли)
 • Мушаш
 • Нуджалар
 • Прапша
 • Савурчи (Саурчи)
 • Салип
 • Саргыл
 • Сеткин
 • Сыртки-Коджалки (Сертки-Каджалки)
 • Тогай (Тагай)
 • Урус-Коджа (Урче-Кодже)
 • Уруснынки (Уруснуку)
 • Уч-Аба (Учь-Аба)
 • Чагар
 • Чарики
 • Челебилер
 • Чоле
 • Чукур (Чокур)
 • Шикипе

Кокташская волость

 • Айланма (Айлянма)
 • Ай-Серез (Ашерез)
 • Алчик
 • Арпат
 • Арталак
 • Бахча-Эли (Бакчели)
 • Бешуй
 • Бий-Эли (Бие-Эли)
 • Бурундык (Бурундук)
 • Ворон
 • Джемрик (Джемрек)
 • Ени-Сала
 • Имарет
 • Камышлык
 • Капсихор (Копысхор)
 • Катырша-Сарай
 • Коз
 • Коктебель
 • Копюрликой (Коперли-Кой)
 • Куртлук (Курт)
 • Кутлак (Кутляк)
 • Муса-Бей (Мусабей)
 • Мырзакой (Мурзакой)
 • Отуз (Отоз)
 • Соллар (Саллар)
 • Сувук-Сув (Суук-Су)
 • Султан-Сарай
 • Тана-Гельди (Танагельды)
 • Тарак-Таш (Таракташ)
 • Тёбен-Сарай (Тюбень-Сарай)
 • Токлук
 • Чермалык (Челмалик)
 • Шах-Мырза (Шах-Мурза)
 • Шелен
 • Эль-Бузлу (Эльбузлы)

Учкуйская волость

 • Аджи-Бутек
 • Аджи-Голь (Аджи-Кол)
 • Ак-Кобек
 • Акчора
 • Антай
 • Аппак
 • Асан-Бай
 • Байрач
 • Бака-Таш (Бакаташ)
 • Бахча-Эли (Бакче-Эли)
 • Бётегеч (Бутеген)
 • Борак-Эли
 • Джума-Эли
 • Изюмовка /русское село/
 • Имамашай
 • Ислям-Терек (Слям-Терек)
 • Ички
 • Кайнаш
 • Карабай
 • Карагоз
 • Кашка-Чокрак (Халиха-Чокрак)
 • Кобек
 • Конрат
 • Конрат
 • Кулеч-Мечит (Кулеш-Мечет)
 • Кыянлы (Кияли)
 • Мамбет-Аджи
 • Манкуль
 • Муратчи-Эли
 • Мушай
 • Найман
 • Ортай
 • Сабан-Бавур-Сеит-Эли (Сабан-Баур-Сеит-Эли)
 • Сарылар
 • Сеит-Эли
 • Семен
 • Старый Крым (Старой Крым)
 • Сувук-Сала (Салы) /русское село/
 • Тама
 • Тамак-Шейх-Эли
 • Терекли-Шейх-Эли
 • Ток-Таба (Тохтаба)
 • Тувуш (Тууш)
 • Уч-Кую
 • Чакыл (Чакиль)
 • Челеби-Эли
 • Черкез-Тобай
 • Шейх-Манай (Шик-Манак)
 • Эсен-Эли
 • Эсен-Эли

Чал-Темирская (Чалтемирская) волость

 • Аджи-Менде
 • Аджи-Эли
 • Акшек
 • Анташ
 • Арпач
 • Атан-Аталгин
 • Бадинак
 • Бурмагай-Сеит-Эли
 • Давут-Эли (Даут-Эли)
 • Джав-Тёбе
 • Джеппар-Берди (Джапар-Берды)
 • Дюрмен
 • Ильгери-Коджалки (Коджалки-Эльгери)
 • Ильгери-Кыпчак (Эльгери-Кипчак)
 • Кады-Келечи
 • Казан-Тип (Казантип)
 • Караулы-Джут
 • Карми-Избешкуй
 • Кармыш-Келечи (Кармиш-Келечи)
 • Кары
 • Карылар
 • Каялы-Сарт (Каяры-Сарт)
 • Конрат
 • Коп-Бешлуй
 • Коронгаш
 • Корсан
 • Кочик-Башуй
 • Кыл-Алчик (Киль-Алчик)
 • Мавлуш (Мавлюк)
 • Мескечи
 • Мушам-Туйгуч
 • Ойсул
 • Откары-Каджавна
 • Сарт
 • Таш-Алчин
 • Ташлы-Яр (Ташлияр)
 • Учевли
 • Учевли-Кенегез (Учевли-Кенегес)
 • Харджи-Бие (Харджие-Бие)
 • Чал-Темир
 • Чегирчи (Чагирче)
 • Шейх-Эли
 • Яго-Качик

Чурубашская волость

 • Аккоз
 • Байшулы-Катралар
 • Бамтярин
 • Баш-Авул (Башаул)
 • Бий-Эли (Биели)
 • Большой Бабчик
 • Бураш
 • Дере-Салын (Дайре-Салин)
 • Джайлав
 • Джангара
 • Джилкыджи-Эли (Эль Кедже Эли)
 • Канрама
 • Каш-Кую
 • Кез
 • Кельяк
 • Коп-Кочеген
 • Коп-Такыл (Коп-Такил)
 • Копчек
 • Кояш
 • Куль-Тёбе
 • Кыз-Авул (Казаул)
 • Кытай (Китай)
 • Кыят-Сарай-Мин (Кият-Сарай-Мин)
 • Малый Бабчик (Малой Бабчик)
 • Мама
 • Маяк-Салын (Маяк-Салин)
 • Мисар
 • Опук
 • Орта-Эли (Ортель)
 • Паша-Салын (Паша-Салин)
 • Сарай-Мин
 • Суин-Эли
 • Тараян
 • Тёбечик (Тобичек)
 • Темеш
 • Узунлар
 • Чегене (Чигин)
 • Чёнгелек (Ченгулек)
 • Чёрелек
 • Чобан
 • Чомаш-Такыл (Чомаш-Такил)
 • Чукур-Сеит-Эли (Чукур-Сеит-Эли)
 • Чурубаш
 • Шейх-Асан
 • Эки-Тав-Кочеген (Экитав-Кочеген)
 • Яныш-Такыл (Ямиш-Такил)


Все тексты и изображения, опубликованные в проектах Крымологии, включая личные страницы участников, могут использоваться кем угодно, для любых целей, кроме запрещенных законодательством Украины.