Crimea is Ukraine.jpg
Крим – це Україна • Crimea is Ukraine • Die Krim ist die Ukraine • La Crimée c'est l'Ukraine • Crimea es Ucrania • La Crimea è l'Ucraina • Crimeia é Ucrânia • Η Κριμαία είναι Ουκρανία • Крим е Украйна • Krim je Ukrajina • A Krím Ukrajna • Crimea là Ukraine

ყირიმი უკრაინაა • Krim er Ukraine • Is é an Crimea an Úcráin • Krimea adalah Ukraina • Krím er Úkraína • קרים זה אוקראינה • Қырым - Украина • 克里米亞是烏克蘭 • Crimea hè Ucraina • 크림은 우크라이나 • Crimea ແມ່ນ Ukraine • Krima ir Ukraina • Krymas yra Ukraina • Krim ass Ukraine • Крим е Украина • Crimea ialah Ukraine • ކްރައިމިއާ އަކީ ޔޫކްރޭން އެވެ • Il-Krimea hija l-Ukrajna • Ko Crimea ko Ukraine • Крым бол Украин • क्रिमिया युक्रेन हो • Krim is Oekraïne • Krim er Ukraina • کریمه اوکراین است • Krym to Ukraina • Crimeea este Ucraina • Крым - это Украина • • • • • ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਹੈ • Крим - ето Украина • Krim - to je Ukrajina • Крым - ин Украина • แหลมไครเมียคือยูเครน • Кырым - Украина • Крым - эto Украина • Kırım Ukrayna • Krym Ukraina • Qrim - Ukraina • رىم ئۇكرائىنا • کریمیا یوکرین ہے۔ • Ang Crimea ay Ukraine • Krim on Ukraina • क्रीमिया यूक्रेन है • Krim je Ukrajina • Krym je Ukrajina • Krim är Ukraina • Is e Crimea an Úcráin • Krimeo estas Ukrainio • Krimm on Ukraina • クリミアはウクライナです • Krim is Oekraïne • قىرىم ئۇكرائىنا • ክሪሚያ ዩክሬን እያ። • క్రిమియా ఉక్రెయిన్ • கிரிமியா உக்ரைன் • Қрим Украина аст • ක්‍රිමියාව යනු යුක්රේනයයි • کریمیا اوکراین دی • କ୍ରାଇମ ହେଉଛି ୟୁକ୍ରେନ | • क्रिमिया हे युक्रेन आहे • ക്രിമിയ ഉക്രെയ്നാണ് • क्रीमिया यूक्रेन अछि • Crimée ezali Ukraine • Crimea est Ucraina • کریمە ئۆکرانیایە • Crimea se Ikrèn • ICrimea yiUkraine • क्रिमिया म्हळ्यार युक्रेन • Ti Krimea ti Ukraine • Crimea bụ Ukraine • क्रीमिया यूक्रेन ऐ • ક્રિમીઆ યુક્રેન છે • Crimea ha'e Ucrania • Crimea yw Wcráin • क्रीमिया यूक्रेन हवे • ခရိုင်းမီးယားသည် ယူကရိန်းဖြစ်သည်။ • ক্রিমিয়া ইউক্রেন • Крым - гэта Украіна • Krimea Ukraina da • Krim is Oekraïne • ক্ৰিমিয়া হৈছে ইউক্ৰেইন • Ղրիմը Ուկրաինա է • القرم هي أوكرانيا • ክራይሚያ ዩክሬን ነው። • Krimea është Ukrainë • Crimea markax Ucrania markankiwa • Krım Ukraynadır

Пылесос нилфиск
Много промышленных пылесосов. Цены на сайте
nlfsk.ruГорный Крым

Материал из Крымологии
Перейти к: навигация, поиск

Различия ландшафтов, связанные с неоднородностью их геолого-рельефного строения, свойств климатов, качественных различий и состава высотных почвенно-растительных поясов, обусловили выделение в пределах провинции горного Крыма трех областей (рис.2.21): Предгорной лесостепной, Главной горно-лугово-лесной гряды, Крымской южнобережной субсредиземноморской.

Предгорная лесостепь

Предгорная область включает Внутреннюю и Внешнюю куэстовые гряды и разделяющее их Внешнее межгрядовое понижение. В средней его части находится Симферопольское поднятие, на западе предгорье ограничено Альминской, а на севере — Индольской впадинами. Внутреннюю гряду образуют верхнемеловые и палеогеновые переслаивающиеся известняки, мергели и глины, а Внешнюю — эоценовые и плиоценовые мергели, глины и известняки. Внешнее межгрядовое понижение состоит из однообразных податливых размыву поверхностными водами верхнеэоценовых мергелей. Продукты выветривания коренных отложений являются почвообразующими породами. На них формируются преимущественно дерново-карбонатные и малоразвитые виды почв. На внешней куэсте, наклонных равнинах, а также отчасти во Внешнем межгрядовом понижении распространены красно-бурые глины с прослоями галечников и супесей. В долинах рек и сухоречий почвы формируются на отложениях из суглинков, глин, галечников, щебня, песка (рис.2.22).

Климат предгорий полузасушливый, теплый с мягкой зимой (табл.2.7). Почвенный покров очень пестр. Наиболее распространены предгорные черноземы и дерново-карбонатные почвы, а на юго-западе — коричневые. Они сформировались под лугово-степными сообществами в сочетании с дубовыми, засушливыми шибляковыми и ме-зофитными (среднего уровня увлажнения) кустарниковыми зарослями. В области выделяют четыре физико-географических района: Чер-нореченский, Северный предгорный куэстовый, Южный предгорный долинно-куэстовый и Индольский куэстово-останцовый.

В предгорье 27 памятников природы объявлены заповедными. Среди них 12 рощ степных дубовых лесов — "дубков"; залесенная г.Кубалач с зарослями эндемичного цикламена Кузнецова; горы-останцы Мангуп-Кале, Тепе-Кермен, Шелудивая; природные "сфинксы" долин Каралезской и Чурук-Су; каньоны Бельбекский и Качинский; пещеры — места обитания палеолитического человека: Чокурча, Волчий грот, Киик-Коба; парк Салгирка, Пожарский лесной заказник и др.


Главная горно-лугово лесная гряда

Главная гряда гор начинается Балаклавскими (316м) на западе и заканчивается холмистыми возвышениями (310м) мыса Илья, у Феодосии. Ландшафтные особенности ее связаны прежде всего со строением крупных форм рельефа и составом слагающих их горных пород. У гряды относительно длинный и сравнительно пологий северный и короткий крутой южный макросклоны. Между ними ступенями расположены относительно ровные вершинные поверхности высокого и низкого уровней. В основе гряды залегают сильно смятые в мелкие складки глинистые сланцы и песчаники таврической серии, на которых залегают среднеюрские конгломераты, песчаники и глины. На них, а местами непосредственно на сланцах лежат венчающие Главную гряду верхнеюрские известняки. Гряда, кроме того, раздроблена тектоническими разломами и глубокими речными долинами на отдельные более мелкие гряды, массивы, блоки, котловины. Свойства климатов разных частей Главной гряды очень разнообразны (табл.2.7). В целом климаты изменяются от умеренно жаркого полувлажного в низкогорье до прохладного избыточно влажного на западных яйлах.

На склонах Главной гряды наиболее распространены бурые горные лесные разной мощности и щебнитости почвы, сформированные под низкорослыми в низкогорье и высокоствольными в среднегорье дубовыми, буковыми, смешанными широколиственными и сосновыми лесами. На яйлах преобладают горные луговые и петрофитиые степи на черноземовидных почвах.

На северном макросклоне Главной гряды гор проявляются два ландшафтных яруса—низкогорный и среднегорный.

Яйлинские местности развиты на платообразных вершинных поверхностях нижнего и верхнего уровней, состоящих из трещиноватых, закарстованных известняков. Горно-луговая лесостепь распространена на сильно расчлененных закарстованных плато нижнего уровня с горно-луговыми черноземовидными почвами. Лучше всего эта местность выражена на нижнем плато Чатырдага. Горные луговые степи находятся на закарстованных плато как нижнего, так и верхнего уровней яйлинских плато; горные луговые и петрофитные степи — на плоско-выпуклых высоких плато яйл.

На южном макросклоне Главной гряды гор распространены также два ландшафтных яруса — низкогорный в восточной ее части и среднегорный на остальной территории. Местные ландшафты имеют уже хорошо выраженные субсредиземноморские черты. В пределах области выделяют Западный, Центральный и Восточный физико-географические районы (табл.2.7). Значение ландшафтов Главной гряды Крымских гор огромное. Они играют важную почвоводоохранную, лечебно-оздоровительную и санитарно-гигиеническую роль.

Главная гряда насыщена большим числом ландшафтных достопримечательностей. Многие из них отличаются научной ценностью, красотой и оригинальностью пейзажей. Ряд таких географических объектов объявлен заповедным.

Полнее всего свойства эталонов ландшафтов Главной гряды гор отражает природа Крымского горного лесного заповедника, Ялтинского государственного горно-лесного заповедника, заказников Большого каньона Крыма и каньона Черной речки. Значительную научную ценность имеют заповедные рощи бука на Ай-Петри, тисса на массиве Тырке, Агармышский лес, заросли волчеягодника в верховьях долины Бурульча, 21 карстовая пещера, 14 карстовых шахт и др.

Крымское южнобережное субсредиземноморье

Область совмещается с приморским ландшафтным поясом южного склона Главной гряды, с границами оригинальной естественной оранжереи для самых теплолюбивых растений европейской территории Стран Содружества. Верхний край пояса располагается на высотах 350-400м, а простирается пояс от мыса Айя до г.Феодосии. До этих высот в западной части Южного берега распространяются вечнозеленые растения крымской флоры, что сближает природу Южного берега с природой стран Средиземноморья.

Территория области состоит в основном из глинистых сланцев таврической формации, местами из верхнеюрских известняков, инструзивных магматических пород, а также из известняково-глыбово-щебнисто-глицистых отложений массандровской свиты. Почвы формируются на продуктах выветривания этих пород, а также на галечниково-щебнисто-суглинистых отложениях речных долин, многочисленных балок и оврагов.

Ширина, рельеф и другие компоненты природы пояса в значительной степени зависят от тектонического строения как его самого, так и от ограничивающей Южный берег с запада и севера Главной гряды. Поверхность Южнобережья образуют водоупорные глинистые сланцы таврической формации и среднеюрские породы. Южный берег на крайнем западе узок, крутосклонен и занят известняковыми щебнистыми накоплениями и крупными блоковыми отторженцами от Главной гряды. К востоку он расширяется и становится положе. Наряду с этим западная часть Южного берега имеет и более изрезанную береговую линию, здесь гуще располагаются глубокие бухты и разделяющие их мысы.

В условиях в целом крутосклонной поверхности области здесь активно протекают рельефообразующие процессы. Этому содействует и то, что Главная гряда испытывает поднятие, а приморская зона пояса — опускание, в результате чего здесь накапливаются огромные массы рыхлых пород. Насыщаясь водой, они перемещаются вниз по склону, обусловливая многочисленные оползни. В зависимости от Фактора, усиливающего сползание пород, в частности, подмыва их водами моря, рек или в результате искусственной подрезки склонов, различают оползни абразионные, эрозионные, антропогенные и смешанные. В западной части южного берега насчитывают свыше 430 оползней.

Неумеренный полив угодий, потеря водопроводной или канализационной воды активизируют оползни.

Область представляет собой наклонное низкогорье, сильно изрезанное глубокими долинами рек, балками и оврагами. Примечательной особенностью его является наличие наклонных террас. Их поверхности несколько смягчают крутизну низкогорья и делают его более благоприятным для хозяйственного освоения.

Климат области субсредиземноморский жаркий, на западе — засушливый, с умеренно теплой зимой, а на востоке — очень засушливый, с очень мягкой зимой (табл.2.7).

В области наиболее распространены почвы коричневатые с местными различиями степеней карбонатности, щебнитости, мощности и гумусированности, а также отчасти горные лесные бурые. Растительный покров образуют главным образом кустарниковые заросли шибляков и можжевелово-дубовые редколесья. Широко распространены здесь и заросли засухоустойчивых трав и полукустарников. Они известны в восточном Средиземноморье как сообщества — фриганы. Фригана — разреженная низкорослая растительность из колючих полукустарников и многолетних трав, широко распространенная в Средиземноморье.

Они занимают сухие открытые каменистые склоны и состоят преимущественно из видов молочая, дубровников, чабреца, шалфея лекарственного, астрагала крючковатого, асфоделины, бешеного огурца, каперсов и др.

Низкоствольные можжевелово-дубовые леса с вечнозеленым подлеском характерны для западной части Южного берега. К востоку от Алушты шире распространены заросли кустарниковых зарослей и фриганы, большей частью антропогенного происхождения. Дубовые шибляки характерны для всего пояса, можжевелово-дубовые — для мест, состоящих большей частью из массандровских отложений. Существенно измененный растительный покров области сохранился только в местах, сравнительно трудных для освоения, а на остальной территории размещены плантации виноградника, табака, сады, парки, поселения, курортные комплексы.

В пределах области выделяют два физико-географических района: Западный и Восточный.

На южном склоне Главной гряды и морском прибрежье находится много достопримечательных уникальных природных объектов, 82 из которых объявлены заповедными местами и памятниками природы, что составляет больше половины числа памятников природы Крыма. Наиболее примечательные и ценные проявления эталонов природы нижнего пояса гряды, входящего в состав области Южного берега, охраняются в двух заповедниках — "Мыс Мартьян" и "Карадаг". Здесь же находятся 27 заповедных ландшафтных и 15 прибрежных аквальных урочища, которые являются, как и заповедники, центрами сохранения и источниками расселения ценных реликтовых и эндемичных видов растений и животных и в целом своеобразных биологических сообществ. Наиболее крупные из них — это скалы мыса Айя с рощей сосны пицундской и можжевельника высокого, скалы Ласпи, Байдаро-Кастропольские, Ифигения, горы Ай-Никола, Крестовая, Плющевый гребень, Земляничниковый гребень, Кошка, Аюдаг, Кастель, Караул-Оба, а также Новосветское побережье с зарослями сосны пицундской. Много неповторимого охраняется в 17 ландшафтно-парковых памятниках.

Прекрасными памятниками сотворчества человека с природой являются южнобережные парки, занимающие более 1067 га площади Крыма. 17 из них объявлены памятниками садово-паркового искусства. В основном в них произрастают древесные и кустарниковые растения: в Форосском — 200, Алуштинском — 200, Мисхорском — 100, Ливадийском — 400, Массандровском — 260, Гурзуфском — 110, Кипарисном — 180, Утес-Карасанском — свыше 220 видов и форм. Особо выделяется дендропарк Никитского сада -научного центра выведения новых и инстродукции полезных растений. Он насчитывает 1866 видов, разновидностей и форм деревьев и кустарников.

Крым — здравница международного значения, край разнообразных отраслей промышленности, сельского и курортно-оздоровитель-ного хозяйства, которые продолжают развиваться и интенсивно осваивать все новые и новые ландшафтные комплексы полуострова. В связи с этим необходимы дальнейшие научные поиски и энергичные действия, направленные на постоянное регулирование сочетания производственных, рекреационных и природоохранных функций его каждого ландшафта.Все тексты и изображения, опубликованные в проектах Крымологии, включая личные страницы участников, могут использоваться кем угодно, для любых целей, кроме запрещенных законодательством Украины.